Onderzoek & Advies

Onderzoek en advies liggen vaak in elkaars verlengde. Bij onderzoek ligt het accent meer op evaluaties van eerder gemaakte keuzes of de beoordeling van processen of bestuurlijke verhoudingen. Het blijft dan aan de organisatie zelf om op basis van bevindingen keuzes te maken voor aanpassingen en vervolgstappen. Bij de adviesfunctie heeft onderzoek naast de evaluatiefunctie ook de ontwerpfunctie. Niet alleen wat kan er beter, maar hoe zou het beter kunnen. Waar gewenst draag ik vanuit de adviserende rol ook bij aan de implementatie van verbeterplannen.

Kwaliteitsborging

Onderzoeks- en adviesopdrachten steunen op een stevige wetenschappelijke basis maar de kern is dat de praktische analyse van het probleem de kern van de aanpak vormt. Bij op te leveren rapporten geldt nadrukkelijk dat toon en stijl worden aangepast aan de primaire doelgroep voor de opdracht. Dat betekent dat een rapport voor een democratisch gekozen orgaan zoals een gemeenteraad anders wordt gepresenteerd dan een rapport dat voor de interne organisatie wordt geschreven.

Onderzoeksbegeleiding

Onderdeel van dienstverlening op het terrein van onderzoek en advies kan ook onderzoeksbegeleiding zijn, bijvoorbeeld in een functie als lid van een lokale rekenkamer(commissie).  De aandacht is dan vooral gericht op de onderzoekstechnische kwaliteit van rapporten, zowel in formulering van de vraag als in de gehanteerde onderzoeksmethoden.

Links:

Rekenkamer Enschede

Rekenkamer Venlo