Voor Raad & Bestuur

Organisaties in het publieke domein hebben op het eerste gezicht goed afgebakende taken. De praktijk is veel uitdagender. Gebruikers of klanten hebben soms niets te kiezen. De kerndoelstellingen van de organisatie worden beïnvloed door zowel lokale als nationale politieke wensen die niet altijd synchroon lopen.

Wat kan ik bieden?

Bestuur, toezicht, advies voor zowel de traditionele bestuurslagen als voor organisaties in het publieke domein. Vanuit financieel-juridisch perspectief en met een accent op financieel management, gericht op kwaliteit van dienstverlening en continuïteit van organisaties. Lees meer.

Actueel

In TPC nr 1 van 2020 staat een publicatie over de verdeling van het Gemeentefonds, met aandacht voor het verschil tussen de meer sociaal sterkere en sociaal zwakkere grote gemeenten.

Het onderwerp blijft actueel, zeker nu de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een adviesaanvraag bij de Raad voor het Openbaar Bestuur heeft ingediend over de nieuwe verdeelsleutels voor het gemeentefonds.

Gemeentefonds: structurele weeffout.

Elk jaar opnieuw moet uw gemeente een beroep doen op de reserves om tot een ‘sluitend’ financieel resultaat te komen. En langzamerhand geeft u steeds minder uit aan zaken als cultuur en sport. Zijn dat bewuste keuzes of komt u in de knel omdat de beschikbare middelen van het gemeentefonds, nog versterkt door de open eindes in het sociaal domein, ingrepen noodzakelijk maken? De discussie over de herverdeling van het gemeentefonds gaat over techniek, maar wellicht is er aanleiding over een bredere discussie over de toereikendheid van middelen in het gemeentefonds. Zie de op het VNG-congres van 25 september 2020 aangenomen motie ‘Stop de begrotingserosie’ van de Enschedese gemeenteraad, bijgevoegde presentatie uit een inleiding op 9 september 2019 voor VVD-bestuurders in het Rijksmuseum Twente en een recente blog over de tekorten op de gemeenterekeningen 2019 over dit onderwerp.

De geactualiseerde handleiding en het instrument dat ten grondslag ligt aan de analyse zijn hier beschikbaar. In het model zitten gegevens over kengetallen sociaal domein, gemiddeld inkomen in een gemeente en enkele financiële kengetallen verwerkt op basis van de gegevens per eind 2019.

Wanneer u uw bevindingen/gegevens over tenminste de jaarrekeningen 2015-2019 van uw gemeente deelt krijgt u daar een kort commentaar op terug.

Risico

Lees ook mijn blogs over risico in het openbaar bestuur.

Wie ben ik?

Johan de Kruijf koos met de opleiding Bestuurskunde bewust voor een loopbaan in het openbaar bestuur. Hij vervulde meerdere financiële functies op het terrein van volkshuisvesting bij rijk en gemeente en later op het terrein van sociale zekerheid. Lees meer.