Besturing van verzelfstandiging en privatisering

Iedere bestuurslaag heeft er mee te maken: uitvoeringsorganisaties die voor rijk of gemeente diensten voor het publieke domein leveren. Dat lijkt een goede zaak, minder ambtenaren op de loonlijst en toch worden diensten geleverd. Het veld is zeer breed: van agentschappen tot staatsdeelnemingen op rijksniveau en van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden tot private maatschappelijke ondernemingen.

De breedte van het veld roept vele vragen op. Wat zijn de risico’s van het op afstand laten uitvoeren van taken? En op welke manier moeten dergelijke organisaties worden aangestuurd? Bestaat daar wel een standaard oplossing voor of is maatwerk nodig?

Onderwijs op dit domein richt zich op de breedte van het veld, organisatie en zeggenschapsvraagstukken, bekostiging en financiering en de hoofdlijnen van opdrachtverlening. U kunt hier een fragment uit relevante collegethema’s inzien. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kan voor een brede benadering van het hele domein worden gekozen of kan gericht worden gekeken naar bepaalde samenwerkingsvormen.

Links: