CV

Johan de Kruijf koos met de opleiding Bestuurskunde bewust voor een loopbaan in het openbaar bestuur. Hij vervulde meerdere financiële functies op het terrein van volkshuisvesting bij rijk en gemeente en later op het terrein van sociale zekerheid. Hij combineert functies in de praktijk met (post) academisch onderwijs en onderzoek op het terrein van publiek financieel management. De opgedane kennis en ervaring past hij toe door zelf medeverantwoordelijkheid te nemen voor het besturen van en toezicht houden op organisaties in het publieke domein.

Kerncompententies

  • Gevoel voor politieke context en externe doorwerking van besluiten
  • In staat en bereid om pragmatische oplossingen voor problemen te zoeken
  • Neem beslissingen (in gezamenlijkheid) en sta daar ook voor naar derden
  • Kan verbanden leggen naar gevolgen besluiten voor netwerkpartners en aansluitende beleidsterreinen
  • Sterk in strategische vraagstukken en advisering daarover
  • Onderzoeks-/kennisgedreven benadering van vraagstukken
  • Sterk in kennisoverdracht en analytische vaardigheden

Selectie werkervaring

Carrière

1999-heden Universitair docent. Universiteit Twente, vanaf 2012 Nijmegen School of Management, Radboud Universiteit. Onderwijs en onderzoek in bestuurskunde en publiek financieel management.
1997-2018 UWV en rechtsvoorgangers. Controller (0.3 fte). Beleidsmedewerker belast met onderdelen jaarverslaggeving en subsidiebeheer.
1992-1997 Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting Rotterdam. Manager Planning & Control.
1988-1992 Ministerie van VROM. Controller Volkshuisvestingsbeleid.

Leiderschap/Bestuurservaring

2022-heden Lid Raad van Commissarissen Stichting Buurtteams Volwassenen Nijmegen
2014-heden Lid Raad van Commissarissen Woningbouwstichting Woonwaarts, Nijmegen en rechtsvoorganger.
2019-heden Lid Raad van Toezicht LiemersNovum (primair onderwijs), Zevenaar.
2007-2016 Lid Raad van Toezicht Stichting De Basis, Organisatie voor openbaar onderwijs, Arnhem.
2006-2017 Bestuurslid UWV-pensioenfonds, tevens vice-voorzitter vanaf 2013 en 1e helft 2015 voorzitter ad interim.
Voorzitter Beleggingscommissie UWV-pensioenfonds (2009-2014).
Bestuurslid UWV-Vutfonds (geliquideerd).

Advisering

2021-heden Lid Rekenkamer Venlo.
2015-heden Lid Rekenkamercommissie Enschede, tevens adviseur Rekeningencommissie.
2012-heden Lid Overlegplatform Publieke Jaarverslaggeving/ Verantwoording (ministeriebreed).
2014 Lid onderzoeksteam ‘De Staat als aandeelhouder’, Algemene Rekenkamer.
2013 Rondetafel conferentie wijziging Comptabiliteitswet t.b.v. Tweede Kamer. (20131111).
2006-2012 Lid Rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre en Winterswijk.
2004 Lid Commissie Kohnstamm. Interdepartementaal Beleidsonderzoek Zelfstandige Bestuursorganen. Rapport: Een herkenbare staat: investeren in de overheid.