Bestuur op andere beleidsterreinen

Naar analogie van het pensioendomein opereer ik ook in andere beleidsvelden: welke effecten heeft het beleid voor onze huidige gebruikers/klanten en is dat beleid op de langere termijn ook houdbaar? Denken in scenario’s en risico’s is daar een wezenlijk onderdeel van.

Scenario

Daaruit volgt de strategie de de organisatie zou moeten volgen. Kunnen we alleen verder, moeten we samenwerking zoeken of zijn er nog andere gevolgen. Ook dat betekent luisteren naar gebruikers/klanten, rekening houden met de belangen van het personeel van de organisatie en kijken naar het bredere draagvlak in de samenleving bijvoorbeeld door goed zicht te houden op de wensen van een (gemeente)bestuur.